55. ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)

ข้อมูลตัวชี้วัด “ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)”

ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ใน พ.ศ. 2562 พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่ โดยค่าเฉลี่ยรายปีทั้งประเทศ เท่ากับ 12.8 พีพีบี (ค่ามาตรฐาน 30.0 พีพีบี) ลดลงจาก พ.ศ. 2560  ที่มีค่าเท่ากับ 18.1  พีพีบี โดยค่าสูงสุดตรวจวัดได้บริเวณริมถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน และริมถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เท่ากับ 29.0 พีพีบี เมื่อพิจารณาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2553-2562) พบว่า ปริมาณ ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์เฉลี่ยรายปีในทุกพื้นที่มีแนวโน้มลดลง (กรมควบคุมมลพิษ, 2563ข)

ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 1 ชั่วโมง (ค่าเฉลี่ยรายปี) พ.ศ. 25532562

หมายเหตุ: ppb : part per billion (ส่วนในพันล้านส่วน)
ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ (2563ข)

ดาวน์โหลดข้อมูล